Үйлдвэрийн гадаад байдал

Компанийн бүх дүр зураг

2

Өнцөгт ган цамхагийн цех